Τελευταία άρθρα
Τελευταία άρθρα της κατηγορίας
staticArticles.tpl


staticArticles.tpl σχετίζεται με την προβολή των άρθρων στην αρχική σελίδα. Συγκεκριμένα ο administrator επιλέγει τον αριθμό άρθρων τα οποία θα εμφανίζονται μέσω των Γενικών ρυθμίσεων στο μενού διαχείρισης ('Static Articles' επιλογή).

Στα στατικά άρθρα, γενικά, εμφανίζετε ο τίτλος και το κείμενο εισαγωγής των άρθρων συνοδευόμενα από τον σύνδεσμο "Διαβάστε περισσότερα" όπου εμφανίζετε εξολοκλήρου το άρθρο .

Ο κώδικας για να εισάγετε τα στατικά άρθρα στην κεντρική σας σελίδα είναι ο ακόλουθος:

How to include staticArticles.tpl
{include file="../templates/themes/$themeName/staticArticles.tpl"}

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν άρθρα το παρακάτω μήνυμα εμφανίζεται:Δεν υπάρχουν άρθρα
{if $count < 1}
<p>{t}There are no Articles!{/t}</p>

Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει στις Γενικές ρυθμίσεις του μενού διαχείρισης (Static Articles επιλογή) την επιλογή προβολή 'κάθετα" τα παρακάτω λαμβάνουν χώρα:
 

Εμφάνιση άρθρων κάθετα
{else}
<!-- display articles vertically -->
{if $confValueDisplay eq 1}
  {section name=article loop=$title}
   {if $hide_titleS[article] eq '0'}
            <div class="article_content">
   <div class="article_title">{$title[article]}</div>
            {if ($admin==1) or ($userlevel_name eq 'Super Authors') or ($username eq $published_by)}
   <div class="link_edit"><a href = "{$smarty.const.WEBSITE_ROOT}/cms/articles/authorsArticle.php?action=edit&id={$article_id[article]}&category_name={$category_nameSta[article]}" rel="gb_page_fs[]" >{t}Edit article{/t}</a></div>
   {/if}</h5>
   {/if}
   <div class="articles_txt"><div class="images_staticArticles">
            {$descriptionSta[article]|truncate:450:"...":true}</div></div>
   {if $hide_maintextS[article] eq '0'}
    {if $subnameSta[article] eq ''}
    <a href="{$smarty.const.WEBSITE_ROOT}/{$smarty.session.session_lang}/{$category_nameSta[article]|urlencode|urlencode}-{$seo_title[article]|urlencode|urlencode}.html" class="white10">
    {else}
    <a href="{$smarty.const.WEBSITE_ROOT}/{$smarty.session.session_lang}/{$category_nameSta[article]|urlencode|urlencode}/{$subnameSta[article]|urlencode|urlencode}/{$seo_title[article]|urlencode|urlencode}" class="white10">
    {/if}
    <div class="read_more">{t}Read more{/t}</div></a>
                {/if}
    <br />
             </div>
  {/section}


Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει στις Γενικές ρυθμίσεις του μενού διαχείρισης (Static Articles επιλογή) την επιλογή προβολή 'οριζόντια" έχουμε αντιστοίχως:

Εμφάνιση άρθρων οριζόντια
{else}
     {section name=article loop=$title}
        <div class="horizontal_articles">
        <div class="article_content">
  <div class="article_title">{$title[article]}</div>
  {if $hide_title[article] eq '0'}
         {if ($admin==1) or ($userlevel_name eq 'Super Authors') or ($username eq $published_by)}
   <a href = "{$smarty.const.WEBSITE_ROOT}/cms/articles/authorsArticle.php?action=edit&id={$article_id[article]}&category_name={$category_nameSta[article]}" rel="gb_page_fs[]"> {t}Edit article{/t}
   {/if}
        </h5>
  {/if}
  <div class="articles_txt"><div class="images.staticArticles">{$descriptionSta[article]|truncate:650:"...":true}</div></div>
  <!--      {$all_descriptionSta[article]|truncate:4000:"...":true}-->
    {if $hide_maintextS[article] eq '0'}
    {if $subnameSta[article] eq ''}
    <a href="{$smarty.const.WEBSITE_ROOT}/{$smarty.session.session_lang}/{$category_nameSta[article]|urlencode|urlencode}-{$seo_title[article]|urlencode|urlencode}.html" class="white10">
    {else}
    <a href="{$smarty.const.WEBSITE_ROOT}/{$smarty.session.session_lang}/{$category_nameSta[article]|urlencode|urlencode}/{$subnameSta[article]|urlencode|urlencode}/{$seo_title[article]|urlencode|urlencode}" class="white10">
    {/if}
    <div class="read_more">{t}Read more{/t}</div></a>
                {/if}
   </div>
        </div> <div class="clear"></div>
  {if $hide_maintextS[article] eq '0'}
   {if $subnameSta[article] eq ''}
   <a href="{$smarty.const.WEBSITE_ROOT}/{$smarty.session.session_lang}/{$category_nameSta[article]|urlencode|urlencode}-{$seo_title[article]|urlencode|urlencode}.html"></a>
   {else}
            <a href="{$smarty.const.WEBSITE_ROOT}/{$smarty.session.session_lang}/{$category_nameSta[article]|urlencode|urlencode}/{$subnameSta[article]|urlencode|urlencode}/{$seo_title[article]|urlencode|urlencode}"></a>
   {/if}

  {/if}
  {counter skip=1 assign=theCounter name=theCounter}
  {if $theCounter eq 2}
        <table><tr><td>
  {/if}
  {/section}
        </td></tr>
        </table>
{/if}
{/if}
Συνέχεια άρθρου

Δημοσιεύτηκε στις: 16/03/2011