Τελευταία άρθρα
Τελευταία άρθρα της κατηγορίας
Search.tpl και Sitemap.tpl


search.tpl σχετίζεται με την αναζήτηση  συγκεκριμένων χαρακτήρων ή έκφρασης του χρήστη. Στην περίπτωση που η αναζήτηση είναι επιτυχής εμφανίζονται τα αποτελέσματα παρουσιάζοντας τους τίτλους των άρθρων που περιέχουν τους επιθυμητούς χαρακτήρες συνοδευόμενα από την ημερομηνία εισαγωγής ή τελευταίας επεξεργασίας αυτών στο σύστημα.

Το search.tpl θα εμφανίζεται εφόσον προσθέσετε το σχετικό κώδικα μέσα στο tpl σας, το οποίο συνήθως είναι το indexHeader.tpl και header.tpl ή indexFooter.tpl και footer.tpl

Ο κώδικας για να εισάγετε την φόρμα αναζήτησης είναι:

                 <div class="search">
                      <form method="post" enctype="multipart/form-data">
                        <label>{t}Search{/t}</label>
                        <input type="text" name="search" value="{$search}" />
                        <input type="submit" class="go" name="search_submit" value=""/>
                        {if isset($smarty.post.search_submit)}
                        <META HTTP-EQUIV="refresh" content="0;URL={$smarty.const.WEBSITE_ROOT}/cms/common/search.php?search={$smarty.post.search}">
                        {/if}
                      </form>
                    </div>

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν αποτελέσματα εμφανίζετε η παρακάτω πρόταση:
Δεν υπάρχουν αποτελέσματα

{if $paginate.total <1}
<p></p>
{t}There are 0 results for your search{/t}!


Διαφορετικά:
Εμφανίζει μια λίστα απο άρθρα τα οποία έχει αναζητήσει ο χρήστης

{else}
{section name=search_results loop=$results}
  {if $results[search_results].subcategory_id eq '0'}
   <tr><td><a href="{$smarty.const.WEBSITE_ROOT}/{$smarty.session.session_lang}/{$results[search_results].seo_category_name|urlencode|urlencode}/{$results[search_results].seo_title|urlencode|urlencode}.html">{$results[search_results].title}</td></tr>
   <tr><td><p>{t}Posted on{/t}: {$results[search_results].date|date_format:"%d/%m/%Y"}</p></td></tr>
  {else}
   <tr><td><a href="{$smarty.const.WEBSITE_ROOT}/{$smarty.session.session_lang}/{$results[search_results].seo_category_name|urlencode|urlencode}/{$results[search_results].seo_subcategory_name|urlencode|urlencode}/{$results[search_results].seo_title|urlencode|urlencode}">{$results[search_results].title}</td></tr>
   <tr><td><p>{t}Posted on{/t}: {$results[search_results].date|date_format:"%d/%m/%Y"}</p></td></tr><p></p>
  {/if}
{/section}

Εδώ περιλαμβάνεται η σελιδοποίηση για κάθε περιήγηση όταν υπάρχουν πάρα πολλά άρθρα για προβολή.

{paginate_prev} {paginate_middle format="page"} {paginate_next}
</p>
{if $paginate.size gt 1}
    Items {$paginate.first} - {$paginate.last} of {$paginate.total} displayed.
{else}
     Item {$paginate.first} of {$paginate.total} displayed.
  {/if}

sitemap.tpl  απαριθμεί τα άρθρα της ιστοσελίδας, οργανωμένα σε ιεραρχική σειρά με βάση την ημερομηνία υποβολής/επεξεργασίας των άρθρων

Αυτή η λειτουργία είναι πραγματικά χρήσιμη για τους επισκέπτες και τα bots μηχανών αναζήτησης για την εύρεση χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με το site. Ο τίτλος του άρθρου είναι συνδεδεμένος με το ίδιο το άρθρο, όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω:

{foreach item=id from=$the_site}
<strong><a href="{$smarty.const.WEBSITE_ROOT}/{$smarty.session.session_lang}/{$id.site_cat|replace:' ':'_'|urlencode|urlencode}">{$id.site_cat}</a></strong>
{if $id.site_sub != ''}
  <ul type="circle"><li> <a href="{$smarty.const.WEBSITE_ROOT}/{$smarty.session.session_lang}/{$id.site_cat_sub|replace:' ':'_'|urlencode|urlencode}/{$id.site_sub|replace:' ':'_'|urlencode|urlencode}">{$id.site_sub}</a></li></ul>
{/if}
{if $id.site_article != ''}
  {if $id.site_sub_article != ''}
   <li style="margin-left: 80px"><a href="{$smarty.const.WEBSITE_ROOT}/{$smarty.session.session_lang}/{$id.site_cat_article|replace:' ':'_'|urlencode|urlencode}/{$id.site_sub_article|replace:' ':'_'|urlencode|urlencode}/{$id.site_article|replace:' ':'_'|urlencode|urlencode}"> {$id.site_article}</a></li>
  {else}
   <li style="margin-left: 80px"><a href="{$smarty.const.WEBSITE_ROOT}/{$smarty.session.session_lang}/{$id.site_cat_article|replace:' ':'_'|urlencode|urlencode}/{$id.site_article|replace:' ':'_'|urlencode|urlencode}.html"> {$id.site_article}</a></li>
  {/if}
{/if}
<p></p>
{/foreach}
Δημοσιεύτηκε στις: 16/03/2011