Τελευταία άρθρα
Τελευταία άρθρα της κατηγορίας
Newsletter.tpl


Newsletter.tpl είναι μια ενότητα που πρέπει να ενεργοποιηθεί από τον διαχειριστή, μετά από αίτημα του πελάτη, προκειμένου να λειτουργήσει και δημιουργήθηκε για να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες στους συνδρομητές του site.
Μετά την ενεργοποίηση του διαχειριστή, μια ενότητα newsletter εμφανίζεται στο global configuration μενού.

Αυτή η φόρμα εμφανίζεται για να προσθέσετε ένα  newsletter
<form method="POST" enctype="multipart/form-data">
  <table id="editArticles">
    <tr>
    <td >{t}Add recipients{/t} *</td><td>
    <select name="news_group" class="textFormElement">
   {html_options values=$the_groups output=$the_groups selected=$the_groups}</select>
        </td>
      </tr>
    <tr>
      <td>{t}Title{/t} *</td><td>
        <input name="news_title" type="text" class="textFormElement" value="{$news_title}" size="60" /></td>
      </tr>
    <tr>
      <td colspan="2">
      <textarea name="editor1">Initial text</textarea>
         {literal}
<script type="text/javascript">
var editor = CKEDITOR.replace( 'editor1' );
editor.setData( '<p>Intro text</p>' );
CKFinder.SetupCKEditor( editor, '../../../includes/ckfinder' ) ;
</script>
{/literal}
</td>
    </tr>
    <tr >
      <td colspan="2" align="center">
      <input type="submit" name="send_newsletter" value="{t}Send{/t}" class="formButtonSubmit" />
      <input type="button" value="{t}Cancel{/t}" class="formButtonSubmit" onclick="history.back();"/>
            </td></tr>
  </table>
  <p></p>
  * : <i>{t}These fields are mandatory{/t}!</i>
</form>

 

Διαφορετικά εαν έχει σταλεί ήδη ένα newsletter, μπορεί να επεξεργαστεί απο τον administrator και να προωθηθεί σε νέους subscribers
{elseif $smarty.get.action eq 'edit'}
<form method="POST" enctype="multipart/form-data">
  <table id="editArticles">
    <tr>
    <td >{t}Add recipients{/t} *</td><td>
    <select name="edit_group" class="textFormElement">
   {html_options values=$the_groups output=$the_groups selected=$group}</select>
        </td>
      </tr>
    <tr>
      <td>{t}Title{/t} *</td><td>
        <input name="edit_title" type="text" class="textFormElement" value="{$title}" size="60" /></td>
      </tr>
    <tr>
      <td colspan="2">
<textarea name="editor1">{$body}</textarea>
         {literal}
<script type="text/javascript">
var editor = CKEDITOR.replace( 'editor1' );
editor.setData( '<p>Intro text</p>' );
CKFinder.SetupCKEditor( editor, '../../../includes/ckfinder' ) ;
</script>
{/literal}
</td>
    </tr>
    <tr >
      <td colspan="2" align="center">
      <input type="submit" name="resend_newsletter" value="{t}Re-Send{/t}" class="formButtonSubmit" />
      <input type="submit" name="save_newsletter" value="{t}Save{/t}" class="formButtonSubmit" />
      <input type="button" value="{t}Cancel{/t}" class="formButtonSubmit" onclick="history.back();"/>
            </td></tr>
  </table>
  <p></p>
  * : <i>{t}These fields are mandatory{/t}!</i>
</form>
{/if}
Αυτό είναι ενα archive-link απο τα newsletters το οποίο μπορεί να επεξεργαστεί
{if $smarty.get.action eq ''}
<a href="newsletter.php?action=archive">{t}Newsletter archive{/t}</a>
Αυτό το μπλοκ κώδικα εμφανίζει το αρχείο των  newsletter
{if $smarty.get.action eq 'archive'}
<table id="editArticles">
<tr><td>{t}Newsletters{/t}</td><td>{t}Date{/t}</td><td>{t}Actions{/t}</td></tr>
{section name=the_newsletters loop=$archive_id}
<tr><td>{$archive_title[the_newsletters]}</td><td>{$archive_date[the_newsletters]|date_format:"%d/%m/%Y"}</td><td><a href="newsletter.php?action=edit&id={$archive_id[the_newsletters]}">{t}Edit{/t}</a> / <a href="newsletter.php?action=delete&id={$archive_id[the_newsletters]}" onclick="return confirmSubmit();"> {t}Delete{/t} </a></td></tr>
{/section}
</table>
<p></p>
<input type="button" value="{t}Cancel{/t}" class="formButtonSubmit" onclick="history.back();"/>
{/if}
Δημοσιεύτηκε στις: 16/03/2011