Τελευταία άρθρα
Τελευταία άρθρα της κατηγορίας
Menu.tpl


menu.tpl σχετίζεται με την εμφάνιση του κύριου μενού πλοήγησης της ιστοσελίδας. Συνήθως εμφανίζεται στο πάνω μέρος της σελίδας. Συγκεκριμένα ο διαχειριστής επιλέγει τις κατηγορίες που θα δημοσιευθούν ως σύνδεσμοι μενού, μέσω του μενού διαχείρισης (επιλογή "Ρυθμίσεις μενού»).

<ul>
<li><a href="{$smarty.const.WEBSITE_ROOT}/{$smarty.session.session_lang}/index.php">Αρχική</a></li></ul>
{section name=menuCat loop=$category_name}
{if $category_name[menuCat] eq ''}
<ul><li><a href="#" rel="{$category_name[menuCat]}">{$category_name[menuCat]}</a></li></ul>
{elseif ($menu_cat_link[menuCat]|substr:0:4 eq 'www.')} <!--for external link-->
<ul><li><a href="http://{$menu_cat_link[menuCat]}" rel="{$category_name[menuCat]}">{$category_name[menuCat]}</a></li></ul>
{elseif ($menu_cat_link[menuCat]|substr:0:4 eq 'http')} <!--for external/internal link-->
<ul><li><a href="{$menu_cat_link[menuCat]}" rel="{$category_name[menuCat]}">{$category_name[menuCat]}</a></li></ul>
{elseif ($menu_cat_link[menuCat]|strstr:"/")} <!--for link from files-->
<ul><li><a href="{$smarty.const.WEBSITE_ROOT}/{$smarty.session.session_lang}/{$menu_cat_link[menuCat]}" rel="{$category_name[menuCat]}">{$category_name[menuCat]}</a></li></ul>
{else}
<ul><li><a href="{$smarty.const.WEBSITE_ROOT}/{$smarty.session.session_lang}/{$under_category_name[menuCat]|urlencode|urlencode}" rel="{$category_name[menuCat]}">{$category_name[menuCat]}</a></li></ul>
{/if}
{/section}

Επιπλέον, εάν υπάρχουν υποκατηγορίες που χρειάζεται να εμφανιστούν ένα drop down μενού εμφανίζεται

{section name=menuCat loop=$category_name}
{section name=dropMenu1 loop=$menu_category_name}
   {if $category_name[menuCat] eq $menu_category_name[dropMenu1]}
    <div id="{$category_name[menuCat]}" style="width: auto;">
      {section name=dropMenu1 loop=$menu_category_name}
       {if $category_name[menuCat] eq $menu_category_name[dropMenu1]}
               {if $menu_links[dropMenu1]|substr:0:4 eq 'www.' }
               <ul><li><a href="http://{$menu_links[dropMenu1]}">{$menu_subcategory_name[dropMenu1]}</a></li></ul>
               {elseif ($menu_links[dropMenu1]|substr:0:4 eq 'http')} <!--for link from files-->
     <ul><li><a href="{$menu_links[dropMenu1]}">{$menu_subcategory_name[dropMenu1]}</a></li></ul>
               {elseif ($menu_links[dropMenu1]|strstr:"/")} <!--for link from files-->
     <ul><li><a href="{$smarty.const.WEBSITE_ROOT}/{$smarty.session.session_lang}/{$menu_links[dropMenu1]}">{$menu_subcategory_name[dropMenu1]}</a></li></ul>
               {else}
               <ul><li> <a href="{$smarty.const.WEBSITE_ROOT}/{$smarty.session.session_lang}/{$menu_under_category_name[dropMenu1]|urlencode|urlencode}/{$menu_under_subcategory_name[dropMenu1]|urlencode|urlencode}">{$menu_subcategory_name[dropMenu1]}</a></li></ul>
               {/if}
       {/if}
       {/section}</div>{/if}{/section}
{/section}
Δημοσιεύτηκε στις: 16/03/2011