Τελευταία άρθρα
Τελευταία άρθρα της κατηγορίας
Latest.tpl


latest.tpl σχετίζεται με την εμφάνιση ενός περιεχoμένου στην αρχική σελίδα του site (συνήθως στα δεξιά ή αριστερή στήλη), συμπεριλαμβανομένων των τίτλων των άρθρων τα οποία έχουν προστεθεί τελευταία. Συγκεκριμένα ο διαχειριστής επιλέγει τον αριθμό των άρθρων που θα εμφανίζονται, στις Γενικές ρυθμίσεις του μενού διαχείρισης (Latest articles επιλογή). Ο τίτλος του άρθρου είναι συνδεδεμένος με το article.tpl όπου εμφανίζετε το περιεχόμενο του συσχετιζόμενου άρθρου.

Τα τελευταία άρθρα θα εμφανιστούν αφού προσθέσετε το σχετικό TPL μέσα στο αρχείο σας, συνήθως στο indexheader ή indexfooter.
Ο κώδικας για να εισάγετε αυτό το TPL είναι:

How to include latest.tpl
{include file="../templates/themes/$themeName/latest.tpl"}

αν δεν υπάρχουν άρθρα το παρακάτω μήνυμα εμφανίζεται στην κεντρική σελίδα:

No articles
{if $countLatest<1}
<div><i>{t}There are no Latest Articles{/t}</i></div>

Διαφορετικά, για να εμφανίσουμε τα άρθρα που προστέθηκαν/επεξεργάστηκαν πρόσφατα με  την επιλογή «Εμφάνιση στην Αρχική σελίδα» απενεργοποιημένη χρησιμοποιούμε τον ακόλουθο κώδικα:

Displays a list of latest articles
{else}
{section name=latest loop=$latest_id}
{if $latest_subcategory_name[latest] eq ''}
  <div><a href="{$smarty.const.WEBSITE_ROOT}/{$smarty.session.session_lang}/{$latest_category_name[latest]|urlencode|urlencode}/{$latest_wholeTitle[latest]|urlencode|urlencode}.html" class="white12">{$latest_title[latest]}....</a></div>
{else}
  <div><a href="{$smarty.const.WEBSITE_ROOT}/{$smarty.session.session_lang}/{$latest_category_name[latest]|urlencode|urlencode}/{$latest_subcategory_name[latest]|urlencode|urlencode}/{$latest_wholeTitle[latest]|urlencode|urlencode}" class="white12">{$latest_title[latest]}....</a><br/>
{/if}
({t}Posted on: {/t} {$latest_postedDate[latest]|date_format:"%d/%m/%Y"})</div>
{/section}
{/if}
</div>

Αυτό το div εμφανίζεται μετά τον τίτλο του άρθρου και ενημερώνει τον χρήστη πότε το άρθρο έχει υποβληθεί

({t}Posted on: {/t} {$latest_postedDate[latest]|date_format:"%d/%m/%Y"})</div>


 

Δημοσιεύτηκε στις: 16/03/2011