Τελευταία άρθρα
Τελευταία άρθρα της κατηγορίας
Content.tpl


content.tpl σχετίζεται με την εμφάνιση μιας σύντομης περιγραφής των άρθρων της κατηγορίας ή της επιλεγμένης κατηγορίας / υποκατηγορίας. Επιπλέον, εάν έχετε επιλέξει μια κατηγορία, μπορείτε να δείτε τις υποκατηγορίες αυτής, συνοδευόμενη με τον αριθμό των άρθρων που ανήκουν σε κάθε υποκατηγορία. Ο σύνδεσμος «διαβάστε περισσότερα»  εμφανίζεται για να σας οδηγήσει στο article.tpl όπου εμφανίζεται το κύριο μέρος του κάθε άρθρου.

Αν ο χρήστης έχει πρόσβαση διαχειριστή, Author ή Super Author ο κώδικας που ακολουθεί δίνει τις δυνατότητα να προσθέσει άρθρα στην ήδη επιλεγμένη κατηγορία ή στον συνδυασμό κατηγορίας/υποκατηγορίας:

{if ($userlevel_name eq 'Authors') or ($userlevel_name eq 'Super Authors') or ($admin eq 1)}
{if $smarty.get.subcategory_name eq ''}
<a href="{$smarty.const.WEBSITE_ROOT}/cms/articles/authorsArticle.php?action=add&category_name={$s_category_name}" rel="gb_page_center[700,600]">{t}Add article{/t}</a><br/><br/>
{else}
<a href="{$smarty.const.WEBSITE_ROOT}/cms/articles/authorsArticle.php?action=add&category_name={$s_category_name}&subcategory_name={$s_subcategory_name}" rel="gb_page_center[700,600]">{t}Add article{/t}</a>
{/if}
{/if}

'Όταν δεν υπάρχουν άρθρα στην κατηγορία που έχουμε επιλέξει τότε εμφανίζετε το παρακάτω μήνυμα:

{if $paginate.total <1}
<p></p>
{t}There are no articles in this category!{/t}

Σε αντίθετη περίπτωση, εμφανίζονται οι τίτλοι και οι περιγραφές των άρθρων της κατηγορίας ή κατηγορίας/υποκατηγορίας που έχουμε επιλέξει συνοδευόμενα από το σύνδεσμο "διαβάστε περισσότερα":

{section name=content loop=$results}
{if $results[content].hide_title eq '0'}
<h1>{$results[content].title}</h1><br />
{/if}
{$results[content].description}
{if $results[content].hide_maintext eq '0'}
  {if $results[content].subcategory_name eq ''}
   <a href="{$smarty.const.WEBSITE_ROOT}/{$smarty.session.session_lang}/{$results[content].category_name|urlencode|urlencode}/{$results[content].seo_title|urlencode|urlencode}.html">
  {else}
   <a href="{$smarty.const.WEBSITE_ROOT}/{$smarty.session.session_lang}/{$results[content].category_name|urlencode|urlencode}/{$results[content].subcategory_name|urlencode|urlencode}/{$results[content].seo_title|urlencode|urlencode}"><br/><br/>
  {/if}
  <div class="white12">{t}Read more{/t}<br><br></a></div>
{/if}
{/section}

Αυτό το περιεχόμενο περιλαμβάνει τη σελιδοποίηση για εύκολη πλοήγηση όταν υπάρχουν πάρα πολλά άρθρα για να εμφανιστούν

{paginate_prev} {paginate_middle format="page"} {paginate_next}
  <br />
{if $paginate.size gt 1}
      Items {$paginate.first} - {$paginate.last} of {$paginate.total} displayed.
    {else}
      Item {$paginate.first} of {$paginate.total} displayed.
    {/if}

 

Συνέχεια άρθρου

Δημοσιεύτηκε στις: 16/03/2011