Τελευταία άρθρα
Τελευταία άρθρα της κατηγορίας
userAuth.tpl


 Καλώντας μια μεταβλητή
$smarty.const.WEBSITE_ROOT}/{$smarty.session.session_lang/index.php
Ο παραπάνω κώδικας θα καλεσει δυο μεταβλητές. Το WEBSITE_ROOT και το session_lang. Εαν τοποθετήσετε ολόκληρο τον κώδικα μέσα σε ένα link θα δείχνει στην αρχική σελίδα της επιλεγμένης γλώσσας.

WEBSITE_ROOT ---> your domain path, για παράδειγμα http://yourdomain.com ή http://www.yourdomain.com

THEME_ROOT --> the full path to theme, για παράδειγμα http://yourdomain.com/templates/themes

ADMIN_STYLE --> the full path to administration theme, για παράδειγμα http://yourdomain.com/templates/admin

GalleryPath --> the full path to gallery images, για παράδειγμα /home/yourusername/public_html/portal/gallery/images/

 Important Notice
Οι περισσότερες από τις μεταβλητές που περιγράφονται εδώ είναι εκείνες που έχουν ρυθμιστεί στο includes/settings.php
Δημοσιεύτηκε στις: 23/03/2011