Τελευταία άρθρα
Τελευταία άρθρα της κατηγορίας
Announcements.tpl


announcements.tpl και announcements_all.tpl και οι δύο σχετίζονται με την εμφάνιση του περιεχομένου ανακοίνωση στο CMS.
Η ανακοίνωση είναι ένα άρθρο με περιορισμένες επιλογές. Μπορείτε να προσθέσετε μόνο έναν τίτλο και το περιεχόμενο και να ορίσετε αν θα δημοσιευθεί ή όχι, ενώ στο άρθρο, όπως συζητήθηκε στην προηγούμενη σελίδα, υπάρχουν πολλές δυνατότητες απο τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε ποιες θα χρησιμοποιήσετε ή όχι. Στις Γενικές Ρυθμίσεις, στο μενού διαχείρισης υπάρχει η επιλογή να θέσετε πόσες ανακοινώσεις επιθυμείτε να εμφανίζονται στην αρχική σελίδα. Αυτό το όριο στις ανακοινώσεις θα ορίζεται μέσω του announcements.tpl αρχείου.
Ας πούμε ότι έχετε δημοσιεύσει 100 ανακοινώσεις τις τελευταίες ημέρες και ότι έχετε ρυθμίσει να εμφανίζονται οι τελευταίες 5 στην αρχική σελίδα. Αν θέλετε να δείτε τις υπόλοιπες, θα πρέπει να καλέσετε το announcements_all.tpl. Αυτό το αρχείο θα εμφανίσει όλες τις ανακοινώσεις που δημοσιεύτηκαν ανεξάρτητα από την ημέρα.
Ανάλογα τη διαμόρφωση σελιδοποίησης (που είναι επίσης διαθέσιμη στις γενικές ρυθμίσεις του μενού διαχείρισης), οι ανακοινώσεις θα εμφανίζονται για παράδειγμα 10 ανά σελίδα με σύνδεσμο στο κάτω μέρος της σελίδας για να πλοηγηθείτε στις επόμενες σελίδες.

Για να τις χρησιμοποιήσετε πρέπει να προσθέσετε στο σχετικό αρχείο  TPL ,  στο indexHeader ή στο indexFooter τον παρακάτω κώδικα.

Ο κώδικας για να εισάγετε ένα TPL είναι:

How to include announcements.tpl
{include file="../templates/themes/$themeName/announcements.tpl"}
Announcements.tpl

{if $countAnnouncements<1}
<p><i>{t}There are no Announcements{/t}</i></p>
{else}
{section name=announcements loop=$id1}
  <h3>{t}Announcement{/t}: {$titleAn[announcements]}</h3>
     <p>{$body1[announcements]}</p>
    <!--<i>({t}Posted on: {/t}{$date1[announcements]|date_format:"%d/%m/%Y"})</i>-->
    {if $admin==1}
    <a href="{$smarty.const.WEBSITE_ROOT}/cms/common/announcementsSnipet.php?id={$id1[announcements]}&action=edit&lang={$language}" rel="gb_page_fs[]">
             {t}Edit Announcement{/t}</a><br />
  {/if}
   {/section}
{/if}

Announcements_all.tpl

<!--Displays all Announcements -->
<title>{t}Announcements{/t}</title>
{if $paginate.total <1}
<p></p>
{t}There are no Announcements{/t}!
{else}

{section name=content loop=$results}
<h2>{$results[content].title}</h2>
{$results[content].body}
<i>{t}Posted on: {/t}{$results[content].date|date_format:"%d/%m/%Y"}</i><p></p>
{/section}
  <p></p>
{paginate_prev} {paginate_middle format="page"} {paginate_next}
  <br />
{if $paginate.size gt 1}
      Items {$paginate.first} - {$paginate.last} of {$paginate.total} displayed.
    {else}
      Item {$paginate.first} of {$paginate.total} displayed.
    {/if}

{/if}

<p></p>
<a href="{$smarty.const.WEBSITE_ROOT}/{$smarty.session.session_lang}/index.php">{t}Back to Home page {/t}</a>
<p></p>

 

Δημοσιεύτηκε στις: 16/03/2011