Τελευταία άρθρα
Τελευταία άρθρα της κατηγορίας
Εμφάνισει επιλεκτικά με χρήση if statement


Οποιαδήποτε μεταβλητή χρησιμοποιούμε στα templates μπορείτε πολύ εύκολα να την χρησιμοποιήσετε με ένα if statement και να εμφανίσετε το περιεχόμενο που θέλετε μόνο όταν ισχύει το περιεχόμενο του if. Στο παρακάτω παράδειγμα θέλουμε να προσθέσουμε έναν τίτλο "Related Gallery" και να εμφανίζετε μόνο σε όσα άρθρα έχουν συσχετιζόμενες φωτογραφικές συλλογές.

Στο αρχείο article.tpl (υπεύθυνο εμφάνισεις του πλήρες άρθρου) μεταξύ άλλων θα δείτε ένα κομμάτι κώδικα όπως το παρακάτω:

 
{section name=gal_images loop=$list_image_name}
{if $smarty.section.gal_images.iteration <=  12}
<div class="article_gallery">
{/if}
  <span class="thumbnails">
  {if $smarty.section.gal_images.iteration <=  12}
        <div class="article_thumb">
        {/if}  
        <a href="{$smarty.const.WEBSITE_ROOT}/gallery/images/category{$list_image_catid}/{$list_image_name[gal_images]}" >
    {if $smarty.section.gal_images.iteration <= 12}
        <img src="{$smarty.const.WEBSITE_ROOT}/gallery/images/thumbnails/category{$list_image_catid}/tn_{$list_image_name[gal_images]}"
width="50px" height="50px" style="border-width:0px;" align="middle"/>
       
        {/if}
        </a>
        {if $smarty.section.gal_images.iteration <=  12}
        </div>
        {/if} 
        </span>
        <div class="clear"></div>
       {if $smarty.section.gal_images.iteration <=  12}
</div>     {/if}
{/section}
 
Βεβαιωθείτε ότι θα προσθέσετε τον όποιο κωδικά σας έξω από το {section}.
Για παράδειγμα, για να εμφανίσουμε τον τίτλο Relateg Gallery πάνω από τα thumbnails προσθέτουμε τον παρακάτω κώδικα πάνω από την αρχή του κώδικα που έχουμε παραθέσει παραπάνω:
 
    {if $list_image_name neq ''}
    <h3>{t}Related Gallery{/t}</h3>
    {/if}

 

Δημοσιεύτηκε στις: 24/03/2013