Τελευταία άρθρα
Τελευταία άρθρα της κατηγορίας
User Authentication


Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι μεταβλητές που αποθηκεύουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τη κατάσταση που βρίσκεται ο χρήστης.

Admin User

Η μεταβλητή $admin περιέχει την πληροφορία εάν ο χρήστης είναι administrator.

Παράδειγμα Smarty κώδικα

{if $admin eq 1}
     Ο χρήστης είναι administrator
{/if}

Παράδειγμα PHP κώδικα

if($session->isAdmin())
{
     $admin = 1;
}

Επιστρεφόμενες τιμές

1 - Administrator
0 - User

LDAP

Εαν έχετε εγκαταστήσει το LDAP module, η πιστοποίηση γίνεται μέσω αυτής της λειτουργίας.

Παράδειγμα PHP κώδικα

$loginLdap = $_SESSION['loginLdap'];

$usernameLdap = $_SESSION['usernameLdap'];

Παράδειγμα Smarty κώδικα

{$loginLdap}

{$usernameLdap}

Επιστρεφόμενες μεταβλητές

0 - Ο χρήστης δεν έχει συνδεθεί

1 - Ο χρήστης έχει συνδεθεί

Το username του χρήστη στο LDAP

- Η μεταβλητή $forCheckLdap έχει την πληροφορία αν το LDAP module έχει εγκατασταθεί και ενεργοποιηθεί.

Παράδειγμα PHP Code

if($forCheckLdap=='1')
{
  //κάνε κάτι
}

Επιστρεφόμενες μεταβλητές

0 - το LDAP δεν έχει εγκατασταθεί ή ενεργοποιηθεί

1 - το LDAP έχει εγκατασταθεί και ενεργοποιηθεί

- Η μεταβλητή $loginLdap έχει την πληροφορία αν ο χρήστης έχει συνδεθεί ή όχι.

Παράδειγμα PHP κώδικα

if($loginLdap=='1')
{
  // κάνε κάτο
}


Επιστρεφόμενες μεταβλητές

0 - Ο χρήστης δεν έχει συνδεθεί

1 - Ο χρήστης έχει συνδεθεί


- Η μεταβλητή $adminLdap έχει την πληροφορία αν ο χρήστης έχει συνδεθεί στο LDAP σαν Administrator

Παράδειγμα PHP κώδικα

if($adminLdap =='1')
{
  //κάνε κάτι
}

Επιστρεφόμενες μεταβλητές

0 - Χρήστης

1 - Administrator

- Η μεταβλητή $suAuthorsLdapέχει την πληροφορία εαν ο χρήστης έχει συνδεθεί στο LDAP σαν Super Author

Παράδειγμα PHP κώδικα

if($suAuthorsLdap)
{
  // κάνε κάτι
}

Επιστρεφόμενες μεταβλητές

0 - Χρήστης

1 - Super Authors level

- Η μεταβλητή $authorsLdap έχει την πληροφορία εάν ο χρήστης έχει συνδεθεί στο LDAP σαν Author

Παράδειγμα PHP κώδικα

if($authorsLdap=='1')
{
   // κάνε κάτι
}

Επιστρεφόμενες μεταβλητές

0 - Χρήστης

1 - Authors level

 

Συνέχεια άρθρου

Δημοσιεύτηκε στις: 15/03/2011