Τελευταία άρθρα
Τελευταία άρθρα της κατηγορίας
Online-Offline mode


Η ιστοσελίδα μπορεί να βρίσκεσαι σε online ή offline mode. Η μεταβλητή $theMode κρατάει την πληροφορία εαν η ιστοσελίδα είναι online ή offline

Παράδειγμα PHP κώδικα

if($theMode=='1')
{
   header("location:".$root."/offline.php");
}

Επιστρεφόμενες μεταβλητές

0 - η ιστοσελίδα είναι online

1 - η ιστοσελίδα είναι offline

 

Δημοσιεύτηκε στις: 15/03/2011